Beschreibung

Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co., LTD
A No.2, Shaling Section, Shunping Road
Shun Yi District, 101309 Beijing, China

Tel.: +86 10 59031 800
Fax: +86 10 85785519
yuhong@yuhong.com.cn

www.yuhong.com.cn